תקנון קלוב התעופה חדרה

תקנון קלוב התעופה חדרה

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי החברות בעמותת קלוב התעופה חדרה, מתקניו וציודו לרווחת כלל חברי העמותה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין תקנון העמותה ו/או פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון העמותה כפי שמופיע במשרדי רשם העמותות לכל דבר ועניין.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לשנות לגרוע, להחליף, בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול  דעתה הבלעדי. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב  נוסחו החדש בלבד. נוסחו המחייב של התקנון יהיה מצוי מעת לעת במשרדי העמותה/מועדון ובאתר של העמותה באינטרנט  בכתובת:www.club4u.org.il .

היסטוריה

קלוב התעופה חדרה נוסד בשנת 1944 ע”י קבוצת חברים ונציגי מועצת היישוב בחדרה.
קלוב התעופה בחדרה נקרא על-שמו של סגן עמיחי הוניג ז”ל הטיס הראשון בן חדרה שנפל בשירות חיל האוויר הבריטי.
פעילות המועדון החלה בבי”ס “עמל” חדרה במגמת הנגרות, ניבנו דאוני הוורונה אשר שימשו להכשרת הטייסים הראשונים של חיל האוויר הישראלי. כמו-כן הוקם מועדון קלוב התעופה במבנה אשר שימש את הבריטים כאורווה לסוסים. בשנת 2002 הוקמה עמותת קלוב התעופה חדרה המקיימת פעילות תעופה וטיסנאות בעיר חדרה והסביבה.
אלפי ילדים עברו במהלך השנים תחת קלוב התעופה חדרה ביניהם טייסים וקצינים רבים, מנהלים בכירים במגוון תחומים. הישגים ספורטיביים רבים בתחום הארצי והבינלאומי לרבות מדליות מאליפויות אירופה ועולם במגוון מחלקות הטיסנים. המועדון פעיל ובעל ידע בכל ענפי ספורט הטיסנאות לרבות ציוד בנייה והטסה מהמתקדמים בענף.

מטרות העמותה

 • להיות חברה בקלוב התעופה לישראל – טיסנאות, המהווה את ארגון הגג לספורט הטיסנאות בישראל.
 • לפעול עפ”י חוקת הטיסנאות הבינלאומית של הפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה (F.A.I)
 • לקדם את ספורט הטיסנאות בחדרה וסביבתה על כל מחלקותיו ומגמותיו הספורטיביות החינוכיות, המדעיות, הארגוניות והמשקיות.
 • להפעיל מערך חוגים במסגרתם יפעלו ילדים, בני נוער ובוגרים אשר יודרכו ע”י מערך ההדרכה של ק.ה.ל.
 • לקיים מערך הדרכה להכשרת בני נוער באמצעות קורסי הדרכה, ימי עיון, השתלמויות, הרצאות, סרטים, כתיבה והפצה של ספרות מקצועית לרבות פרסום מאמרים.
 • לחנך ילדים, בני נוער ומבוגרים למודעות ומעורבות בנושא הטיסנאות, התעופה והספורט התעופתי ולקרבם ללימודים ולפעילות טכנולוגית מתקדמת.
 • לחנך את בני הנוער ליצירה ועבודת כפיים בצד לימוד מקצועות תיאורטיים ולהגביר את הפעילות החינוכית ערכית במשולב עם הפעילות הטכנית – ספורטיבית.

הגדרות

עמותה / מועדון (להלן: קלוב התעופה חדרה)
תקנון העמותה – תקנון העמותה כפי שמופיע במשרדי רשם העמותות.
תקנון המועדון – תקנון זה להלן.
קלוב התעופה לישראל – טיסנאות (להלן: ק.ה.ל.) – ארגון הגג לספורט הטיסנאות במדינת ישראל.
נהלי בטיחות – חוברת נהלי הבטיחות לעבודה במועדון כפי שנמצאת במשרדי העמותה/מועדון.
נהלי בטיחות בהטסת טיסנים – נהלי בטיחות בהטסת טיסנים כפי שמפורסמים ע”י ק.ה.ל.
טיסן – הינו כלי טיס כבד מן האוויר, עם או בלי מנוע ואשר אינו מסוגל לשאת אדם.
פעולה / חוג – פעילות הדרכה בבניית טיסנים. משך הפעולה/חוג יהיה כשעה וחצי. הפעולות יתקיימו כל יום משעה 17:00 עד 19:00. החניך יגיע לפעולה/חוג פעם בשבוע עפ”י בחירתו.
פעולה / חוג למתקדמים (ובוגרים) – יערך בימי שישי בין השעות: 14:30 עד 17:00. החניך יגיע לפעולה/חוג פעם בשבוע.
חניך  כנפיים – כל ילד אשר משתתף בפעילות קלוב התעופה בין בתשלום ובין שלא כפי שנקבע לאותה מסגרת פעילות.
חניך – כל אדם מגיל 9, כיתה ד’ ומעלה, אשר הגיש “טופס בקשת הצטרפות למועדון” על כל פרטיו וסעיפיו, חתם את שמו במקום הדרוש (ילד מתחת לגיל 18 חייב בחתימת הורה) וצירף את התשלום הדרוש לתקופת פעילותו.
עוזר מדריך – כל חניך אשר סיים את הקורס להכשרת מדריכי טיסנאות של ק.ה.ל. והוסמך כ”עוזר מדריך” גם אם לא עבר את כל מטלות הקורס והמבחנים. עוזר מדריך יוגדר כך לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים, הוא אינו רשאי להחזיק במפתחות המועדון ואינו רשאי לנהל פעולה/חוג, עוזר המדריך יפעל בהתנדבות בשנת ההתמחות וישלם דמי חבר  בשיעור 50% מתעריף דמי החבר לחניך ללא ערכת חומרים.
מדריך – כל עוזר מדריך אשר סיים בהצלחה שנת התמחות במועדון והוסמך ע”י ועד מנהל המועדון כ”מוסמך”, בסמכותו להחזיק במפתחות המועדון בכפוף לתנאים ולתשלום דמי החבר, הוא רשאי לנהל חוג/פעולה ופטור מתשלום דמי חבר בתעריף חניך. הוא זכאי לקבל שכר בגין הדרכה בחוג/פעילות בלבד.
מדריך בוגר – מדריך אשר מלאו לו 18 שנים הוא אינו מדריך בפועל חניכים במועדון.
פעיל – כל אדם, חניך, עוזר מדריך, מדריך אשר הוא פעיל ומשלם דמי חבר לעמותת קלוב התעופה. (אם באמצעות עמותת פנאי העיר או ישירות לקלוב התעופה חדרה).
חבר – כל אדם, חניך, מדריך עוזר, מדריך, מדריך בוגר, חבר כבוד, מעל גיל 18 אשר משלם דמי חבר לעמותה והאסיפה הכללית של קלוב  התעופה חדרה בחרה בו כחבר בעמותה.
חבר כבוד – כל אדם אשר האסיפה הכללית בחרה בו כחבר כבוד. הנ”ל אפשר שיהיה פטור מתשלום דמי החבר בעמותה אך יהיה זכאי להטבות שמעניקה העמותה לחבריה.
אסיפה כללית – כהגדרתה בחוק העמותות תש”ם – 1980
ועד מנהל העמותה – כהגדרתו בחוק העמותות תש”ם – 1980, רשאי להיבחר כחבר ועד מנהל כל חבר עמותה, מעל גיל 18 המשלם דמי חבר לעמותה והוא נבחר באסיפה הכללית.
מורשי חתימה – ועד מנהל המועדון ימנה מתוכו לפחות שלושה חברי וועד אשר יוסמכו כ”מורשי חתימה בחשבון” העמותה והם מוסמכים לפעול בשם העמותה, לנהל ולבקר את הפעולות הכספיות של העמותה, לחתום בשמה על חוזים והסכמים לרבות התחייבויות כספיות, לבצע עסקאות הכל בכפוף לתקנון העמותה, נהלי העבודה, החלטות ועד מנהל והאסיפה הכללית.
ועדת ביקורת – כהגדרתה בחוק העמותות תש”ם – 1980, מונה לפחות 2 חברים בגירים מתוך חברי העמותה אשר נבחרו באסיפה כללית.
תכנית לימודים – נחלקת לשלוש תכניות לימוד להלן:

 • תכנית לימודים סטנדרטית– עפ”י סדר בניית הטיסנים הקבוע במועדון, בניית דגמי טיסנים מהקל לקשה, מהקטן לגדול והתקדמות אישית לפי יכולותיו וכישוריו של הלומד לצד לימודי הטסה. (תכנית הלימודים הסטנדרטית מוצגת במועדון ובאתר האינטרנט).
 • רכישת קיט להרכבה עצמית ובנייתו במועדון – ניתן לרכוש קיט עפ”י יכולותיו ותקציבו של החניך ולבנותו במועדון תחת הדרכה עיונית ומעשית של מדריכי המועדון ציודו וכליו.
 • רכישת קיט או טיסן מוכן – ניתן לרכוש קיט להרכבה עצמית בבית או טיסן מוכן לטיסה תוך לימוד וביקורת לפני טיסה ושיעורי הטסה עד טיסת סולו בליווי מדריך הטסה מקצועי.
 • לימוד הטסה – של כל כלי הטייס, אם באמצעות סימולטור ואם הטסה בשטח או במנחת, במקרה זה תבנה תכנית לימוד ואימון מותאמת לחניך עפ”י גילו, השכלתו, ידע קודם, ניסיון הטסה ועוד.

דמי פעיל – תשלום האדם עבור פעילותו במועדון. התשלום מתקבל עבור הפעילות הכוללת: ביטוח, חומרים, הדרכה, כלים וציוד, מכונות, מחשוב ואחזקת מבנה, הטסות תחרויות, אפשרות לקבל את הטבות המועדון ושירותיו. דמי הפעיל הם תשלום חודשי ללא קשר לכמות הפעילות הנרכשת או המבוצעת ע”י הפעיל/חניך. התשלום הוא עבור שנת פעילות מלאה (12 חודשים(.
דמי חבר – דמי חבר בעמותת קלוב התעופה חדרה, כולל ביטוח תאונות אישיות. התשלום הוא עבור שנה קלנדרית. המשלם דמי חבר אינו חייב להיות חניך כהגדרתו.
ערכת חומרים שנתית – תשלום עבור החומרים הדרושים לבניית הטיסנים, תשלום שנתי הכולל: לוחות בלזה, קורות, דיקט תעופתי, דבק בלזה, עץ אורן, פלדות וצינוריות, ניירות שיוף והעתקה, לקה ומדללים, כלי עבודה וציוד – אספקתם ואחזקתם. חניך שפרש לאחר 3 חודשי פעילות אינו זכאי להחזר ערכת החומרים.
שי לחניך המתחיל – הנהלת המועדון עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להעניק ערכת שי לכל חניך מתחיל שנרשם למועדון ושילם את מלוא התשלום לרבות ערכת החומרים השנתית, הערכה תכלול שקית ובה: חולצת המועדון, דבק בלזה, עפרון, סיכות, סטיקר המועדון, סכין יפני, חופת ליטוש, סרגל, דף מידע ודף תקציר התקנון. הנהלת המועדון רשאית בכל עת לשנות את הרכב הפריטים בשי או לבטל חלוקתו ללא הודעה מוקדמת.
פנקס נוכחות ומעקב – בפנקס זה ירשמו פרטיו האישיים ונוכחותו של כל משתתף בפעילות/חוג וכל תשלום שנתקבל, לרבות הופעה חד-פעמית.
שכר הדרכה – יינתן אך ורק למדריך ואך ורק בגין הדרכת חניכים בפעולה / חוג או אירוע חד-פעמי שהוגדר מראש כאירוע הכולל שכר. השכר ישולם עפ”י שעות ההדרכה בפועל על-פי כל דין. מדריכי המועדון שאינם תושבי חדרה, אפשר ויתווסף לשכרם דמי נסיעות. למען הסר ספק, לא ניתן שכר בגין הטסות לימוד ואימון וכן פעילות ספורטיבית בתחרויות ואליפויות.
ספורטאי (או שחקן) – כל חניך/מדריך/או פעיל אחר אשר ברשותו טיסן תחרותי והוא עומד בכל התנאים בתקנון זה לרבות תשלום חובותיו למועדון ודמי השתתפות בתחרות. הוא בעל אישור רפואי תקף ונרשם כנדרש לתחרות.
תחרות – מקומית, אזורית, ארצית או בינל”א כהגדרתה בחוקת הטיסנאות הבינל”א או הפנים ארצית כפי שמפורסמת ע”י איגוד הטיסנאות בישראל וע”פ מחלקות הטיסנים השונות (לרבות כלי טיס אחרים: מסוקים, רחפנים וכיו”ב).
מודד זמן – השופט בתחרות כהגדרתו בחוקת הטיסנאות הספורטיבית. מודד הזמן חייב להיות מוסמך ע”י איגוד הטיסנאות בישראל, לרבות גילו.
אישור רפואי – כהגדרתו ובכפוף לחוק הספורט התשמ”ח – 1988, ובכלל זה אישור רופא המשפחה או רופא ספורט לכשירותו של  הספורטאי. תהליך ההרשמה למועדון לא יסתיים לפני הצגת אישור רפואי בר תוקף. חל איסור השתתפות בפעילות בכלל ובתחרויות בפרט למי שאין ברשותו אישור רפואי בתוקף. בכלל זה איסור שימוש בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגים. תנאים מחמירים לספורטאים מעל גיל 40 – ראה חוק הספורט.

תנאי הצטרפות למועדון

הצטרפות למועדון הינה לתלמידי כיתה ד’ ומעלה (אלא אם נקבע אחרת) ותיעשה באמצעות מילוי “טופס בקשת הצטרפות למועדון” . טופס בקשת הצטרפות, יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון נייד, מען, דואר אלקטרוני, הסכמה לכך שממלא טופס בקשת ההצטרפות קרא את התקנון והסכים לתנאיו ומתחייב לפעול על פיו, הסכמה לקבל דיוור על ידי קלוב התעופה בכל דרך אפשרית, להיכלל במאגר המידע של העמותה ופרסום תמונותיו במדיות השונות ומאשר, כי השימושים הנ”ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של העמותה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. במקרה של קטין – ימולא  וייחתם ע”י הורה.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של אדם כפעיל בעמותה או לחדש את רישומו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
תשלום דמי החבר עפ”י התעריף שנקבע למשך תקופה של 12 חודשים ממועד התשלום בתוספת תשלום עבור ערכת החומרים לכל שנת הפעילות.
הצהרת בריאות חתומה ע”י רופא משפחה המאשרת כשירות בריאותית תקינה המאפשרת פעילות ספורטיבית במסגרת המועדון. כל נרשם חייב למסור במשרד העמותה אישור רפואי תקף תוך שבועיים מיום הרישום. חובה לדווח מיד על כל שינוי במצב בריאותו של פעיל.
אישור המועמד כי יפעל לפי כל הוראות תקנון זה וכל הוראה נוספת אשר תחליט עליה הנהלת המועדון מעת לעת בכל הקשור לפעילות העמותה ומתקניה. המועמד מתחייב לשמור על שלמות המועדון וציודו ולפעול תוך חיסכון והתייעלות.
ההרשמה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
כל משתתף בפעילות יחשב כפעיל רק לאחר שהשלים את כל תנאי ההרשמה להלן: טופס בקשה מלא כנדרש, תשלום מלא כנדרש, אישור רפואי וחתימה על הסכמה לכל תנאי תקנון זה.
כל חניך שנרשם לפעילות יבחר לעצמו יום/ימי פעילות קבוע/ים ויתמיד בו לאורך כל שנת הפעילות.
קלוב התעופה מתחייב בזה למינימום 42 מפגשים של 120 דקות כל פעם במשך שנת הפעילות (פעם בשבוע שעתיים של חוג) וכן הטסות אימון. בחוג המתקדמים, מינימום 32 מפגשים של 150 דקות נטו.
אפשר להחליף יום פעילות באופן קבוע מוגבל לפעמיים בשנה בלבד ובאישור בכתב ומראש מהנהלת המועדון.
אין המועדון מתחייב לפתוח את כל ימי הפעילות, חוג פחות מעשרה חניכים אפשר וייסגר, החניכים יעברו ליום פעילות אחר עפ”י בחירתם.
התשלום יעשה מראש עבור כל שנת הפעילות.
משפחה אשר מי מחבריה חייב כספים לקלוב התעופה לא תורשה להשתתף בפעילות עד לפירעון מלא וסופי של החוב.
אופן התשלום הינו במזומן, המחאות או כרטיסי אשראי. (התשלום בהמחאות יתבצע ב-12 תשלומים שווים ל-10 בכל חודש והמחאה נוספת עבור ערכת החומרים).
כל אדם המעוניין להירשם זכאי להתנסות בחוג אחד טרם ביצוע הרישום למועדון. במידה והחליט להירשם – ישלם גם עבור החוג הנ”ל. חוג הניסיון ימשך כשעה וחצי.

חיסורים והיעדרויות

התשלום לחוג הוא חודשי, דמי חבר למועדון קלוב התעופה. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית בחודש.
חניך שנכח לפחות פעם בחודש יחויב בגין כל החודש.
חוג שיבוטל ע”י המדריך או הנהלת המועדון יושלם במועד מאוחר יותר שיקבע בין המדריך למשתתפים.
היעדרות עקב מחלה אפשר להשלים במועד אחר ובתנאי שנתקבלה הודעה מראש על אי-הגעה לחוג ויוצג אישור רופא.
היעדרות מכל סיבה שהיא – ניתן להשלים בהודעה מראש בלבד.
למען הסר ספק, אין השלמת חוג עקב היעדרות ללא הודעה מראש !
אפשר להשלים היעדרות כנ”ל עד לשלוש פעמים בשנה !
אין השלמות חוגים ופעילויות בגין חופשת חג או מועד או פעילות בחוה”מ.
ניתן להקפיא חודש/י פעילות וזאת בהודעה מראש ובכתב בלבד !
הטסות המועדון כלולות במסגרת דמי החבר למועדון. חניך שלא מגיע להטסה מפסיד את הפעילות. אין השלמה להטסה !

ביטול ו/או הפסקת פעילות

בקשות להפסקת פעילות יתקבלו בכתב בלבד במשרד המועדון או דרך אתר האינטרנט.
הבקשה תיכנס לתוקף מה-1 בחודש העוקב ולפחות 7 ימי עסקים לפני תום החודש.
אין אפשרות לביטול רטרואקטיבי ו/או החזר כספי אם לא נתקבלה הודעת ביטול, גם אם החניך לא נכח בפעילות.
במידה וחלפו 3 חודשים מיום ההרשמה, אין החזר כספי בגין תשלום ערכת החומרים !
החזר כספי יעשה תוך 7 ימי עסקים בכפוף לתנאים לעיל ובהיעדר חובות לחניך.
אין החזר כספי עבור תשלום דמי הפעיל לקלוב התעופה לישראל – טיסנאות.
אין החזר כספי לאחר 6 חודשים ממועד ההפסקה.
אין החזר כספי עבור מרכיב הביטוח בדמי החבר החודשיים, חניך המפסיק פעילותו טרם תום שנת הפעילות, יקוזז סכום הביטוח מהסכום להחזר.
חניך שהפסיק את פעילותו בכפוף לתקנון זה, יקבל החזר בגין יתרת החודשים ששילם ולא נכח. (בתשלום בכ.אשראי – יופסקו החיובים העתידיים).
הנהלת המועדון רשאית להפסיק פעילותו של חניך אשר לא מתמיד בתשלומיו למועדון וזאת בהתראה של שבוע מראש.
הנהלת המועדון רשאית להפסיק פעילותו של חניך אשר אינו מתנהג כראוי או מפריע לפעילות המועדון וזאת בהתראה של שבוע מראש.

פעילות במועדון קלוב התעופה

מועדון קלוב התעופה פועל תחת עמותת פנאי העיר חדרה ומפעיל מערך חוגי טיסנאות ותעופה לתושבי העיר חדרה והסביבה. הפעילות מתבצעת במבנה ברחוב רוטשילד 35 בחדרה וכן במתנ”סים האזוריים, בקייטנות ועוד.
משך הפעילות במועדון בימים א’ עד ה’ בין השעות 16:30 עד 19:00 יום ו’ 14:30 עד 17:00 (אפשר שזמנים אלה ישתנו מעת לעת).
חניך הנרשם למועדון ייבחר לעצמו יום פעילות אחד ויתמיד בו.
הטסות אימון ייערכו בימי חופשה, חגים ומועדים בהתאם לפרסום באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק.
תחרויות ארציות יערכו עפ”י לוח התחרויות של איגוד הטיסנאות בישראל ועפ”י מחלקות הטיסנים (ראה באתר האינטרנט).
השימוש בכלי העבודה החשמליים מותר לעוזרי המדריך ומדריכי המועדון בלבד. למען הסר ספק – מחוץ לתחום לחניכים.
אסורה כניסת חניכים לשטח המכונות.
השימוש במתקנים, בכלי העבודה ובציוד המועדון יהיה בכפוף לתקנון זה ולנהלי העבודה בקלוב התעופה כפי שיעודכנו מעת לעת ע”י הנהלת המועדון.
החבר מתחייב לשמור על תקינות הציוד במועדון ולעשות בו שימוש מושכל לצרכי בניית הטיסנים ועפ”י נהלי הבטיחות.
החבר מתחייב לנהוג במהלך פעילותו במועדון בזהירות הנדרשת ולהימנע מביצוע פעולות אשר עלולות לסכן או לפגוע בעצמו או באחר.
אסור לחניך לצאת במהלך הפעילות ממבנה המועדון ללא אישור המדריך הראשי.
חלה חובת דווח למנהל המועדון על כלל החברים והחניכים בכל מקרה חריג כגון: תקלה או נזק או שבר בכלי העבודה (ידניים ו/או חשמליים או אחרים), תקלה במערכת החשמל, חוסרים בחומרים ואביזרים נלווים, וכל התנהגות חריגה של מי מהחברים או האורחים וכיו”ב.
אין לאחסן במועדון חפצים יקרי ערך וכסף לרבות טיסנים וחלקיהם היקרים בכל שטח המועדון. החבר מסכים ויודע שאין הנהלת המועדון/עמותה אחראית על אובדן ו/או גניבה בשום אופן וצורה כלשהם.
יש להגיע לפעילות במועדון בלבוש מתאים ולפי תנאי מזג האוויר ועונות השנה לרבות בשטחי ההטסה והאימון. אסורה הפעילות במועדון עם קפקפים, נעלי אצבע, קרוקס וכל נעל או סנדל שאינם סגורים.
פעילות בשטח ההטסה והאימון לרבות תחרויות, יש להקפיד על נהלי הבטיחות, חובת לבוש מתאים לעונה כולל: נעליים סגורות בלבד, כובע, קרם הגנה, וכלי לשתייה. שתייה מרובה ולהישמע להוראות האחראי בשטח.
חל איסור מוחלט לבצע עסקאות מכירה/קניה של טיסנים ו/או חלקיהם או סחר או טובות הנאה או חלוקת רווחים או כל דבר אחר מכספי המועדון, חומריו ואביזריו לצורך פרטיו האישיים או העסקיים של החברים או זרים מכספי המועדון, מחומריו, אביזריו וציודו.
כל מכירה/קניה של מוצר או אביזר או ציוד אחר לרבות יד שנייה בין החברים ייעשה בידיעה ובאישור מראש של הנהלת המועדון בכתב תוך ציון סכום העסקה.
כל חבר (חניך, מדריך או אחר) רשאי להשאיר את עבודתו במתקן לייבוש עבודות על קרש עבודה תוך ציון שמו ויום הפעילות על כל חלק מחלקי הטיסן וכן על לוח העבודה בכתב ברור וקריא. הנהלת המועדון אינה אחראית כאמור על שום חלק וציוד המאוחסן במועדון בכל צורה שהיא. חבר המשאיר עבודה כנ”ל עושה זאת מרצונו החופשי ולא יהיו לו כל תביעות וטענות כלפי קלוב התעופה בכל הקשור לאובדן או גניבה חלקית או מלאה או שבירה.
בעת הפעילות במועדון יש להישמע להוראות המדריך/ים ולהקפיד על נהלי הבטיחות. אזור המכונות מחוץ לתחום לחניך.
הכנסת בעלי חיים לשטח המועדון – אסורה !
חל איסור מוחלט להבעיר אש במועדון וסביבתו לרבות עישון !

אופן התשלום, תעריפים והנחות:

התשלום יתבצע במשרדי העמותה/מועדון או דרך אתר האינטרנט של פנאי העיר
התשלום יתקבל במזומן, המחאות או כרטיסי אשראי.
התשלום יתקבל לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים מיום ההרשמה.

ערכת חומרים שנתית – 250 ₪ (כולל דמי הביטוח עד 31.8)
דמי פעיל לקלוב התעופה חדרה – 250 ₪ לחודש לחוג/פעילות רגיל
דמי פעיל לקלוב התעופה חדרה מעל גיל 21 – 250 ₪ לחודש לחוג/פעילות מתקדמים ומבוגרים.
דמי פעיל לקלוב התעופה לישראל-טיסנאות –  285 ₪ לנוער וחיילים,  500₪ לבוגרים – לשנת פעילות מ-1.9 עד 31.8
דמי פעיל לקלוב התעופה לישראל-טיסנאות –  120 ₪ לתלמידים – לשנת פעילות מ-1.9 עד 31.8
דמי חבר לעמותת קלוב התעופה חדרה – 350 ₪ לשנה (כולל ביטוח תאונות אישיות עפ”י חוק הספורט).
דמי השתתפות בתחרות ארצית – 85 ₪ (אלא אם נקבע אחרת ע”י ק.ה.ל.)
חייל בשירות סדיר פטור מדמי פעיל לקלוב התעופה חדרה אך חייב בתשלום דמי פעיל לק.ה.ל.

הנחה בסך 10% תנתן לילד שני בחוג.
הנחה בסך 25% תנתן לעולה חדש עד 3 שנים מיום עלייתו ארצה.
הנחה בסך 50% תנתן להכנסה ממוצעת ברוטו לנפש עד 1,000 ₪ בחודש
הנחה בסך 30% תנתן להכנסה ממוצעת ברוטו לנפש עד 1,250 ₪ בחודש
הנחה בסך 20% תנתן להכנסה ממוצעת ברוטו לנפש עד 1,500 ₪ בחודש
מקרים חריגים יבואו לאישור ועדת הנחות מטעם ועד מנהל העמותה.
באחריות מבקש ההנחה להציג את כל הנתונים המתבקשים לצורך מתן ההנחה
הנחות ינתנו אך ורק באישור בכתב ממנהל המועדון או עפ”י פרטיכל החלטת ועדת ההנחות  !
כל ההנחות כוחן יפה לשנת פעילות אחת בלבד. נוהל ההנחות אפשר וישתנה מעת לעת.

נוהל אינטרנט:

באופן גורף חל איסור מוחלט על שימוש במחשב/י העמותה/מועדון לרבות התוכנות המותקנות בהם לכל מי שלא הוסמך לכך במפורש ע”י ועד מנהל העמותה. כל בעל הסמכה רשאי להכנס ולהשתמש בתכנות עפ”י מגבלות התפקיד וההרשאות.
הגלישה באינטרנט בכפוף לאישור בעל הרשאה ובאחריותו. ניתן אישור כנ”ל – כוחו יפה למועד זה בלבד.

אסור שימוש וגלישה באינטרנט במקרים הבאים:

מי שאינו מדריך פעיל בפועל ומשלם מיסיו כנדרש.
למדריך פעיל בפועל בשעת פעולה/חוג שלא לצורך ההדרכה עצמה.
איסור החלפת סיסמאות או דרכי התחברות אחרות או נוספות.
איסור גלישה לאתרים פונוגרפים או לא מוסריים אחרים.
אסור להזדהות או להציג עצמכם כגולשי קלוב התעופה חדרה למי שלא הוסמך לכך מראש.
אסור למסור סיסמאות ושם משתמש או כל זיהוי אחר לרבות כתובות ודוא”ל למי שלא הוסמך לכך מראש.
אסור להשתתף בשיחות, צ’ט, או  אחר במישרין או בעקיפין כמי שעשוי לחשוב ש”משוחח” עם קלוב התעופה חדרה או מי מטעמו.
אסור לפגוע באחר, לשתול או לכתוב דברי הבל, עלבון, השמצה, פגיעה או אחר באחד מחברי המועדון או העמותה עצמה.
חל איסור מוחלט להשתמש בדואר האלקטרוני של המועדון, בשם המשתמש או הסיסמה למי שלא הוסמך לכך.
חל איסור מוחלט לבצע הורדות קבצים או אחר מכל אתר או משתמש אחר במחשב ללא אישור מפורש ממנהל המועדון.
חל איסור מוחלט להכניס ו/או להשתמש באמצעי אלקטרוני או אחר כגון: דיסק-און-קי, CD, כונן חיצון וכיו”ב.
חל איסור מוחלט לאפשר לגורם אחר השתלטות על המחשב מרחוק.

פרסום תמונות החברים:

קלוב התעופה חדרה מבצע פעילות ענפה ומגוונת ומנציח את הרגעים היפים בתמונות, סרטונים, מצגות וכדומה, אנו מפרסמים את התמונות באתר האינטרנט, בפייסבוק, בעיתונות במצגות, באפליקציות ובכלל. אין לקלוב התעופה יכולת לבודד תמונת חבר ואין לנו שליטה על פרסום התמונות ע”י חברים אחרים ושיתוף התמונות עם חברים נוספים.
לפיכך אנו רואים בעצם הרישום לפעילות בקלוב התעופה חדרה הסכמה מלאה וגורפת לפרסום תמונות בכל מדיה שהיא לרבות: אינטרנט, פייסבוק, אפליקציות, עיתונות, מצגות, מאגר המידע וארכיון קלוב התעופה.

אין ולא תהיה כל תביעה או טענה כלפי קלוב התעופה באשר לפרסום תמונות כנ”ל.
חבר/ים אשר אינו/ם מסכים/ים לרשום מעלה מתבקש/ים להודיע לנו על הפסקת פעילות.

ציוד המועדון ורכושו:

לעמותת קלוב התעופה חדרה ציוד רב, מכונות ואביזרים מתקדמים בענף הטיסנאות. חלק מהציוד יקר ערך וקשה להשגה.
על החברים לוודא שימוש מושכל בציוד.
כל כלי ישמש לייעודו בלבד.
יש להחזיר כל כלי למקומו בגמר השימוש בו.
חבר שקיבל לידיו כלי, יהיה אחראי בלעדי לשלמותו עד להחזרתו. (אין להעביר כלי מחבר לחבר)
ציוד חשמלי יופעל ע”י מדריך בלבד (מחוץ לתחום לחניכים – אלא אם כן מודרך החניך בצמוד למדריכו)
ניתן להשאיל כלי עבודה ,ציוד הטסה וציוד עזר. הנ”ל יושאלו למדריך פעיל בלבד ובכפוף לתנאי חוברת הנהלים למדריך.
אחריות החזרת ציוד או כלי תקין חלה על המשתמש והוא יישא בכל נזק או אובדן.
בהשאלת ציוד חובת החזרת הציוד מיד בגמר הפעילות ובכפוף לתנאים.

הטבות ומבצעים לחברי המועדון:

כל ההטבות והמבצעים שיונהגו במועדון מעת לעת מיועדים לפעילי המועדון/עמותה המשלמים דמי חבר בתוקף בלבד.
המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים , להוסיף ו/או לבטלן במלואן או בחלקן על-פי שיקול דעתו, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מפעילי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי המועדון/עמותה ו/או מי מטעמה.
כל פעיל כהגדרתו בתקנון זה זכאי לרכוש חומרים, ציוד, אביזרים ושירותים מהמועדון. למען הסר ספק, מי שאינו פעיל במועדון, אין המועדון חייב לתת ו/או למכור לנ”ל חומרים, ציוד, אביזרים ושירותים לרבות שירותי השתתפות בתחרויות ומדידת זמן והכל בכפוף להחלטתו הבלעדית של המועדון באותה עת ולאותו שירות.
כל פעיל כהגדרתו בתקנון זה זכאי לרכוש חומרי בנייה הכוללים: עץ בלזה, קורות בלזה ועץ אורן, ולוחות דיקט תעופתי בהנחה קבועה בסך 10% על מחיר המחירון הנהוג במועדון.
מבצע “כפל פעילות בחופש הגדול” – כל חניך פעיל יכול להכפיל פעילותו בחודשים יולי-אוגוסט בתוספת תשלום חודש פעילות אחד.
מבצע “חבר מביא חבר” – כל חניך פעיל אשר יצרף למועדון חניך פעיל נוסף (שיעמוד בכל תנאי תקנון זה) בחודשים יולי ואוגוסט בלבד, יקבל חודש פעילות חינם במועד חידוש החברות.(כלומר ישלם עבור 12 חודשים ויקבל את החודש ה-13 בחינם).
מבצע – “יומולדת” – כל חניך פעיל – בשבוע שבו חל יום הולדתו, רשאי לקבל הנחה נוספת בסך 10% על כל מוצרי המכירה הנהוגים במועדון.
מודד זמן היצוא לתחרות מקומית או ארצית, יהיה פטור מכל תשלום עבור השתתפותו בתחרות, תשלום עבור לינה, הסעה, וארוחה משותפת (המאורגנת ע”י המועדון).
כל פעיל אשר נבחר כ”חבר נבחרת ישראל בטיסנים” ויוצא לייצג את המועדון והמדינה בתחרות בינל”א בחו”ל במסגרת קלוב התעופה לישראל – טיסנאות וה-F.A.I. , ומשלם דמי חבר למועדון בוותק של לפחות 3 שנים ברציפות טרם מועד יציאתו כחבר נבחרת ישראל, יהיה זכאי למלגה מטעם המועדון ע”ס 1,500 ₪. בכפוף לכל התנאים במצטבר בתקנון זה.

קוד אתי להגינות בספורט

אנו מאמצים במלואו את הקוד האתי בספורט כפי שהוגדר ע”י משרד התרבות והספורט.
כל פעיל שנרשם לקלוב התעופה חדרה, מתחייב לקבל על עצמו את הקוד האתי להלן ומתחייב לפעול לפיו.
לצפייה לחץ כאן.

עדכון אחרון: 6.2020